Silai katai, Beautician And Others

रोजगारदाता: Ship Bikash Talim Kendra Dhangadhi
Vacancy
Source: AGNI POST DAILY २०७५-११-२२

यो रोजगारीको लागि निवेदन पेस गर्ने मात्र १ दिन बाँकी ।