Office helper

रोजगारदाता: Mirmire multiple co-operative organization ltd.
Vacancy
Source: Mechikali Daily, Butwal २०७४-११-२९

यो रोजगारीको लागि निवेदन पेस गर्ने मात्र १ दिन बाँकी ।